ЗДО с. Лапаївка
 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 

1.1.   Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) с. Лапаївка Зимноводівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній власності Зимноводівської сільської ради.

 

 Нова редакція Статуту приймається у зв’язку із прийняттям рішення сесії Зимноводівської сільської ради від 18.07. 2019 р. №322 «Про переіменування закладів освіти та затвердження у новій редакції статутів закладів освіти Зимноводівської сільської об’єднаної територіальної громади” та внесенням змін до Закону України «Про дошкільну освіту».

1.2. Повна назва закладу: заклад дошкільної освіти (ясла-садок) с. Лапаївка Зимноводівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області.

1.3. Скорочена назва закладу: ЗДО с. Лапаївка.

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 81113,  Львівська область,  Пустомитівський район, с. Лапаївка, вул. Геофізиків, 15.

1.5. Засновник закладу освіти є Зимноводівська сільська рада (далі – Засновник) Пустомитівського району Львівської області, уповноваженим органом -  відділ освіти, молоді та спорту Зимноводівської сільської ради.

1.6. Засновник:

1.6.1. здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням та матеріалами;

1.6.2. затверджує Статут та внесення змін до нього;

1.6.3. погоджує питання щодо відчуження майна, передачу в оренду рухомого та нерухомого майна, списання майна

1.6.4. приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання зміну типу;

1.6.6. затверджує переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

1.7. Ремонт приміщень, обладнання, їх господарське обслуговування, утримання території, харчування та медичне обслуговування дітей заклад організовує самостійно в межах бюджетних призначень.

1.8. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими   актами,   актами   Президента  України,  Кабінету Міністрів,  наказами  МОН,  інших  центральних  органів виконавчої влади,  рішеннями  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування,  Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним Статутом.

1.9. Заклад є юридичною особою, має свій ідентифікаційний код, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами. За необхідності заклад може відкривати рахунки в банках України.

1.10. Головною метою закладу  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.11. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти в процесі розв’язання основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- виховання у дітей любові до України, до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею                                                         соціального досвіду;                                                                      

- формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків), зокрема, задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик.

1.12. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.13. Заклад освіти несе відповідальність перед Зимноводівською сільською радою, здобувачами освіти, суспільством і державою та має повноваження:

- задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти та реалізує завдання дошкільної освіти, що визначені Законам України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти;

- дотримується прав дитини у сфері дошкільної освіти;

- забезпечує рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

- формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

-сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психічному і фізичному розвитку дітей;

-здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;

- поширює серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;

- планує свою діяльність та формує стратегії розвитку закладу дошкільної освіти;

- формує освітню програму закладу дошкільної освіти;

- забезпечує добір та розстановку кадрів;

- відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);

- додержується фінансової дисципліни та зберігає матеріально-технічну базу;

- здійснює інші повноваження відповідно до даного статуту.

1.14. Взаємодія сім’ї і закладу освіти:

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язків виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати дошкільну освіту:

- у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

-у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;

- у сім’ї - за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;

- за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі, які проводять незалежну професійну діяльність;

- за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.

1.15. Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладу  освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.16. Заклад освіти може створювати умови для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснювати її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

1.17. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

1.18. Заклад дошкільної освіти є некомерційним і неприбутковим закладом освіти.

1.19. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 160 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові).

2.3. У закладі освіти функціонують спеціальні групи компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення та для дітей із затримкою психічного розвитку.

2.4. Можуть створюватись інклюзивні групи для дітей з особливими освітніми потребами.

2.5. У закладі освіти функціонує 5 груп з 10,5-ти годинним денним режимом перебування дітей та 2 групи компенсую чого типу з 10-ти годинним денним режимом перебування. У разі потреби або за бажанням батьків можуть створюватися групи іншого спрямування, групи цілодобового перебування дітей, групи з короткотривалим режимом перебування.

2.6. Прийом дітей до груп компенсую чого типу або в інклюзивні групи здійснюється відповідно до абзацу 2 пункт 6 положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 р. №305 (зі змінами).

2.7. Під час прийому дитини до закладу освіти,  керівник   зобов'язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із Статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що  регламентують його діяльність.

2.8. За дитиною зберігається місце в закладі освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі освіти даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з  закладу освіти.

2.10. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад освіти працює п’ять днів на тиждень протягом 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.

3.2. Щоденний графік роботи закладу  освіти: 8.00 -18.30.

3.3. Щоденний графік роботи спеціальних груп компенсуючого типу:          

8.00 -18.00.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ     

 

4.1. Навчальний рік у закладі  освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі  освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення.

4.3. План роботи закладу  освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу освіти.

4.4. Освітній процес проводиться українською мовою.

4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та реалізується згідно з чинною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та навчально-методичними посібниками , затвердженими в установленому порядку МОН України.

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти визначається освітньою програмою закладу освіти.

4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом  освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

4.10. Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

4.11. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків, або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу освіти.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми, за якою працює заклад освіти.

4.12. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ЗАКЛАДІ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Організація харчування дітей у закладі освіти проводиться відповідно       до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту». Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціальним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

5.2. У закладі освіти встановлено 3-х разове харчування дітей.

5.3. Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі освіти покладаються на Зимноводівську сільську раду, відділу освіти, молоді та спорту Зимноводівської сільської ради, а також на директора закладу освіти.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника, директора закладу  освіти.

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти визначається Кабінетом Міністрів України та рішенням сесії Засновника.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ЗАКЛАДІ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне обслуговування дітей  у  закладі освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять  до  штату  закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервовопсихічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

  6.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.4. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах освіти, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.

  

VІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є:

- діти дошкільного віку;

- директор;

 - педагогічні працівники;

- помічники вихователів;

- медичні працівники;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права і обов’язки дитини, визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, а також угодою між закладом дошкільної освіти і батьками.

7.3. Кожна дитина, що виховується в закладі  освіти, має гарантоване державою право на:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- безплатне медичне обслуговування;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, булінгу (цькування), приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя;

- якісне навчання за державними та авторськими програмами;

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, розвитку словесної творчості, раннього оволодіння грамотою, усунення дефектів звукової вимови;

- вибір занять у гуртку за інтересами;

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- звертатися до адміністрації закладу, відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

- отримувати систематично інформацію про розвиток дитини, її здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних та судових органах;

- заслуховувати звіти директора, спеціалістів та вихователів груп про роботу закладу освіти;

- вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального режиму перебування дитини в закладі освіти;

 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

 

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

 

- вимагати виконання умов Угоди між закладом освіти та батьками.

 

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;

 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку за будь-якою формою;

 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природніх задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;

 

- поважати гідність дитини, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договорів про спільну діяльність між закладом освіти та батьками; та про надання освітніх послуг (за наявності);

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, повагу до державної і рідної мови, до державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, до народних традицій і звичаїв;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в  закладі дошкільної освіти у встановленому порядку(до 15 числа кожного місяця);

- своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати  за станом здоров'я дитини;

- забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини;

- підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань виховання і навчання дітей раннього і передшкільного віку;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.6.  Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями,  яка має вищу педагогічну  освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти на тиждень встановлюється відповідно до законодавства України.

7.8. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше тарифної ставки встановлюється лише письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

7.9. Оплата праці педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу освіти здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

  7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

7.11. Педагогічні працівники закладу освіти мають право:

- на академічну свободу;

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;

- на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів та технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;

- запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- на участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти, на безпечні і не шкідливі умови праці;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

-на педагогічну ініціативу, розроблення та впровадження авторських освітніх програм, проектів, методик, технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;

- на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому просторі;

- на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.12. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність, права, свободу і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- співпрацювати з сім’ями здобувачів освіти закладу з питань виховання і навчання дітей;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства, булінгу (цькування);

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

- берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, правил пожежної безпеки;

- постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів розвитку, виховання та навчання;

- сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, дбати про їх фізичне та психічне здоров’я;

- виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.13. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу директором закладу освіти.

7.14. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.15. Працівники закладу освіти відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік у відповідному територіальному закладі охорони здоров’я.

7.16. Педагогічні працівники закладу освіти відповідно до ст. 51 п. 2 Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах, виключно за його ініціативою. За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж 3-ох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

7.17. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримає щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката згідно із Законом України «Про освіту».

7.18. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п'ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України .

7.19. У міжатестаційний період відповідно до ст. 59 п. 2 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо.

7.20. За успіхи у роботі працівникам встановлюється матеріальне та моральне заохочення відповідно до чинного законодавства.

7.21. Педагогічним працівникам закладу освіти (також обслуговуючому персоналу за наявності коштів у місцевому б’юджеті) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

7.22. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 VIІІ. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Управлінням закладу освіти здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Зимноводівської сільської ради.

 8.2. Безпосереднє  керівництво роботою закладу освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади відділом освіти, молоді та спорту Зимноводівської сільської ради з дотриманням чинного законодавства України.

На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нище ступеня магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, вільно володіє державною мовою, а також організаторські здібності, фізичний та психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3.Директор закладу освіти:

- організовує діяльність закладу освіти;

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- затверджує освітню програму, схвалену педагогічною радою закладу освіти;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;

- вирішує питання фінансово-госпродарської діяльності закладу освіти;

-  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;

-  призначає на посаду та звільняє з посади працівників закладу дошкільної освіти, визначає їх функціональні обов’язки;

-  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням освіти;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

- відповідно до ст. 61 п.7 Закону «Про освіту» України, установчих документів та колективного договору має право встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти - педагогічна рада.

 До складу педагогічної ради входять: директор, усі педагогічні працівники,  медичні працівники, інші спеціалісти.  До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

Педагогічна рада закладу освіти:

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» у кожній віковій групі;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти;

- розглядає питання освітнього процесу в закладі освіти та приймає відповідні рішення;

- визначає план роботи та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу освіти з сім'єю;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов'язків;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу  освіти.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

Для організації обміну досвідом освітньої роботи вихователі закладу освіти можуть входити до територіальних педагогічних рад на базі однієї із шкіл.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

8.5. У закладі освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

8.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників закладу освіти – 2/3, батьків та представників громадськості – 1/3.

Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

- обирають раду закладу  освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;

- розглядають питання освітньої, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

8.7. За рішенням засновника відповідно до спеціальних нормативних актів у закладі освіти може створюватись наглядова (піклувальна рада). Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначається спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі освіти;

-  сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної бази закладу освіти;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу освіти;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу освіти;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та закладом освіти;

- сприяння соціально-правового захисту учасників освітнього процесу.

  

IX. МАЙНО  ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Майно закладу освіти становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається у балансі.

9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.

9.3. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу дошкільної освіти.

9.4. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання закладу  освіти, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

9.5. Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладу освіти, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення;

9.6. Об’єкти та майно комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

9.7. Збитки, завдані закладу освіти, в результаті порушення майнових прав, громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладу за рішенням суду.

9.8. Засновник здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів засновника.

10.3. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти:

- місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України;

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами, МОН України та інших центральних органів влади, яким підпорядковуються заклади освіти. За рішенням засновника закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді і спорту Зимноводівської сільської ради.

 10.5. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.

 

10.6. Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за погодженням відділу освіти, молоді і спорту Зимноводівської сільської ради  на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

10.7. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована:

- на створення єдиного фонду виробничого і соціального розвитку;

- на формування єдиного фонду оплати праці;

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат.

10.8. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від навантаження. Установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною  тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням профспілкового комітету.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є інституційний аудит, що проводиться один раз на десять років працівниками територіальних органів Державної служби якості освіти.

11.2. Контроль за дотриманням закладом освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною службою якості освіти України (ДСЯО).

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом встановлюється відділом освіти, молоді і спорту Зимноводівської сільської ради , згідно з чинним законодавством.

XІІ. МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України.

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.

XIIІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  У  СФЕРІ  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

13.1. Працівники закладу освіти, що винні у порушенні законодавства «Про дошкільну освіту», несуть відповідальність у порядку, встановленому Законами України.

XІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА  ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 

ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

14.1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання закладу освіти приймається засновником закладу, відповідно до діючого законодавства України.

 14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а у випадках ліквідації – рішенням господарського суду, ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

14.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

14.4. У разі реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників, визначених управлінням освіти Зимноводівської сільської ради.

 14.5. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів, згідно з трудовим законодавством України.

14.6. У разі ліквідації закладу освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми шкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

14.7. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру. 

 

         

         

 

 

 

 

 

Ми раді вітати Вас на нашому сайті!Новини