ЗДО с. Лапаївка
Освітні програми, що реалізуються у закладі освіти та перелік освітніх компонентів

 

Погоджено

Педагогічною радою

закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

с. Лапаївка

Затверджено

Директор ЗДО с. Лапаївка

_________  О. Мота

30  серпня 2022 р.

 

Освітня програма

закладу дошкільної освіти (ясла-садка) с. Лапаївка

Зимноводівської сільської ради

на 2022/2023 навчальний рік

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента (Державного стандарту  дошкільної освіти) та Концепції Нової української школи. Освітня діяльність в закладі дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту (Державного стандарту дошкільної освіти), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період  карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVІD-19) (Постанова Головного державного санітарного лікаря України  МОЗ України від 22.08.2020 №50; Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), Указу президента України №64/2022 від 24.02.2022  Про введення воєнного стану в Україні ;  листів Міністерства освіти і науки: Про організацію  освітнього процесу в умовах військових дій  вiд 06.03.2022 року  №1/3371/22: додаток до листа МОН України від 02.04.2022 №1/3845- 22  Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану; Щодо проведення заходів  із національно – патріотичного виховання” (від 10.06 2022 №4852/1-22/15); Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками  освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях (від 25.04.2022 №1/4428-22);  Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного стану  (від 22.06.2022 №1/6894-22), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 1/9-413), “Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах” (від 02.09.2016 №1/9-456 ), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), “Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році” Лист МОН ( від 10.08.21 № 1/9-406),   постанови Головного державного санітарного лікаря України  (від 21.05.2020 № 25) «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», листах Міністерства освіти і науки України (від 23.04.2020 № 1/9- 219) «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину»( від 22.05.2020 № 1/9-269), «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОУГО-19; “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році” Лист МОН України (від 09.08.2021 №1/9-404), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р», «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти” (Наказ ДСЯОУ №01-11/71 від 30.11.2020 року), “Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти.” (Лист  МОЗ  №26-04/ 19995/21 від 07.07.2021р і МОН України №1/9-347 від 07.07.2021р), лист ДСНС України від 14.06.2022 №03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти», “Про окремі питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році” Методичні рекомендації ( від 27.07. 2022 No1/8504-22),  власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) с. Лапаївка загального розвитку.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 8.00 до 18.30.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік,  педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

1.   Організувати процес життєдіяльності дітей через гру як ефективний інструмент організації освітнього процесу з урахуванням вимог, що ставляться до охорони їх життя та здоров’я в умовах дії військового стану.

2.   Удосконалення системи народознавчої діяльності щодо зміцнення духовного потенціалу формування національної свідомості та основ патріотизму у дошкільнят.

 3.   Підвищити рівень професійної діяльності педагогів ЗДО на основі впровадження шляхів та методів нового напряму сучасної освіти «Освіта для сталого розвитку», яка передбачає реалізацію завдань, націлених на розвиток мислення, пізнавальних здібностей, формування цілісної та багатовимірної картини Всесвіту. 

4.   Удосконалювати шляхи формування компетентності дошкільників із фізичного розвитку через інноваційні та здоров’язбережувальні технології.                 

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) с. Лапаївка функціонує 6 вікових груп:

* 1 група дітей третього року життя;

* 2 групи дітей четвертого року життя;

* 1 група дітей п’ятого року життя;

* 2 групи дітей шостого року життя.

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,  О. Білан  ( видання друге зі змінами та доповненнями; 2022 р.)

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 (7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми напрямами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми напрямами: “ Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва”, «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини», «Особистість дитини». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх напрямів у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Зміст освітнього процесу у ЗДО спрямований на формування та розвиток компетентності вихованців відповідно до освітніх ліній

 БАЗОВОГО  КОМПОНЕНТА (ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ).

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає: - формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності; - виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

Передбачає: формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

Дитина в природному довкіллі

Передбачає: природничу освіченість через наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування. Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Мовлення дитини

Передбачає: засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

Дитина в світі культури

Передбачає: формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини

Передбачає: розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає: сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

    

    Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітніх програмах, зазначених вище.

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено  наказом МОН України  від 12. 01.2021р №33) “Про затвердження  Базового компонента дошкільної освіти  (Державного стандарту дошкільної освіти )”

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними напрямами розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

* у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

* у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

* у середній групі –20 хвилин;

* у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми напрямами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

В закладі дошкільної освіти  функціонують гуртки за інтересами: 

* фізкультурний гурток “Малятко – Здоров’ятко” – 1 заняття ( в старших групах);

* гурток з англійської мови “Перші сходинки”  – двічі на тиждень ( у молодших – старших групах);

* гурток з християнського виховання «Зерна любові» – 1 раз на тиждень у кожній віковій групі.

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Наприклад «В ігри граю – логіку розвиваю», «Умілі рученята» та ін.   

Мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга вивчення англійської мови та хореографії. Заняття в гуртках за інтересами переважно плануються в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

Зміст освітньої програми передбачає:

* формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини в умовах дії воєнного стану;

* формування аналітичного і свідомого сприймання навколишнього стійкого інтересу до матеріалу народознавчого змісту, та духовної діяльності людини;

* збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей дошкільного віку шляхом використання нетрадиційних форм роботи з фізичного виховання;

⇨ раціональне поєднання традиційних та інтерактивних форм методичної роботи щодо організації національно-патріотичного виховання.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, керівники музичні, педагог соціальний, практичний психолог та медичні сестри.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

№ п/п

Назва технології

Автор

1.

 Технологія інтерактивного навчання

 В. Сухомилинький, Ш. Амонашвілі,           Т. Піроженко

2.

 Технологія фізичного виховання дітей дошкільного віку «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»

 М. Єфименко

3.

 «Теорія розв’язання винахідницьких завдань» (ТРВЗ)

 Г. Альтшуллер

4.

 «Пісочна терапія»

 Л. Зінкевич та О. Євстнеєва

5.

 «Навчання дітей розповіданню за схемами»

 О. Білан, К. Крутій

6.

 «Казкові лабіринти гри»

 В. Воскобович

7.

 «Художнє слово і дитяче мовлення»

 Н. Гавриш

8.

 «Вчиться фантазувати»

 Н. Єгорова

9.

 «Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників»

 А. Савенкова

10.

 Технології розвитку логічного мислення

 Х. Кюизенер, Дьенеш

11.

Технологія «Вчіться фантазувати»

 (авт. Н.Єгорова)

12.

Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей

 Ірина Стеценко

 

 

 

 

Вивчається досвід роботи педагогічних працівників:

 

Ольги Моти з теми:  “Освіта сталого розвитку”;

Уляни Бардин  з теми: “Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з вадами мовлення”;

Марії Максимович з теми : “Екологічне виховання дітей дошкільного віку шляхом залучення до створення краси в найближчому оточенні”;

Наталії Гіпнер з теми: “Національно-патріотичне виховання на засадах народознавства”;

Оксани Калужняк з теми: “Формування мовленнєвої компетентності дошкільнят засобами народознавства”. Логопедія.

 

Проект робочого навчального плану

закладу дошкільної  освіти (ясла-садок) с. Лапаївка

 

на 2022/2023 навчальний рік

 

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту ( Державного стандарту дошкільної освіти) за комплексними та парціальними програмами.

 

Програми

Автор

Ким, коли затверджені

Комплексні

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське  дошкілля»

Білан О.І

 

Рішення експертної комісії з дошкільної педагогіки та психології    ( від 03.12.2021р. протокол №6)

Лист ІМЗО   від 06. 12.2021р №22/1-Г-751

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

 

Рекомендовано МОН України від 01. 08. 2017 №1/11-7684

 

Парціальні освітні програми

 

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку

Єфименко М.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗОвід 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти.

Гавриш Н.В.

Пометун О.І.

Лист Лист ІМЗО   від 12. 02.2018р №22/1-Г46

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії
дітей від 4 до 6–7 років
«Вчимося жити разом»

Піроженко Т. О.,

Хартман О. Ю

МОН України (Лист ІМЗО від 13.06.2016

No 2.1/12-Г-363)

«Україна – моя Батьківщина» Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

Каплуновська О.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)

Духовно – моральне виховання  дітей дошкільного віку на християнських цінностях .

Навчальна програма та  календарно – тематичне планування

Авт. Колектив Богуш А.М., Сіданіч І.Л., Сучок В.Є.

та інш.

Лист МОН від 29.12.2015р. №1/11-19157

Зерно любові. Програма та методичні рекомендації духовно – морального виховання дітей дошкільного віку

Авт. Колектив О.Шиян, О.Франкевич,А.Казіброза, та інш.

Лист ІМЗО від  10.01.18р №22 1/12-Г 9

«Дитина у світі дорожнього руху» Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху

Тимовський О.Репік І.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014 №14.1/12-Г-1856)

Англійська мова для дітей дошкільного віку.

Програма та методичні рекомендації

Кулікова І.А.

Шкваріна Т.М.

за редакцією Низьковська О.В.

Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист  від 28.07.2015  №14.1/12-Г-952

«Скарбниця  моралі» з морального  виховання дітей дошкільного віку

Лохвицька Л.В.

Лист ПТЗО від 25.07.2014р

№14.1./12-Г-1359)

«Про себе треба  знати, про себе треба дбати» з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку

Лохвицька Л.В.

Лист ПТЗО від 04.12 2018р №22.1/12-Г-1049)

Варіантна складова (по гуртках)

Англійська мова для дітей дошкільного віку:

Програма  та методичні рекомендації

Кулікова І.А.

та ін.

Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 28.07.2015  №14.1/12-Г-952

Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку  «Веселкова музикотерапія»

Малашевська Ірина,

Демидова Світлана

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист від 25. 02.2015  №14.1/12-Г-54

Комп’ютерна грамота для малят.

Болотова О.М.

Вайнер О.В.

Семизорова В.В.

Лист ІМЗО від 04.05.18р №22 1/12-Г 236

 

Інваріантна складова

Для дітей молодшого – старшого дошкільного віку працюють гуртки:

№ п/п

Назва гуртка

Термін виконання

Відповідальний

1.

Гурток з англійської мови «Перші сходинки».

Двічі на тиждень

Керівник гуртка та вихователі.

2.

Фвізкультурний  гурток «Малятко Здоров’ятко»

Один раз на тиждень

Керівник гуртка та вихователі.

3.

Народознавство на засадах християнського виховання «Зернятко любові»

Один раз на тиждень у кожній віковій групі

Керівник гуртка

Ференц Т.Р.

4

Гуртки за інтересами старших дошкільнят «Умілі ручки», «»В ігри граю – логіку розвиваю».

У групах

у ІІ пол. дня

(за вибором)

Керівник гуртка та вихователі старших груп Шкап’як Н.І.,

Крукиницька О.С.,

Макаревич Н.І.

 

Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) с. Лапаївка

на 2022/2023 навчальний рік.

 

Види діяльності за освітніми напрямами

Кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша

(від 2 до 3 р.)

друга молодша (від 3 до 4 р.)

 

Групи  “1”,”2”

Середня  

(від 4 до 5 р.)

Старша

 (від 5 до 6 років)

Групи  “1”,”2”

Дитина в  соціумі/

дитина в природному  довкіллі

1

 

1

 

2

 

4

 

Дитина у світі мистецтва

4

4

4

4

Сенсорний розвиток

1

Логіко-математичний розвиток

1

1

1

Мовлення дитини

2

2

2

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень

10

11

12

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,4

2,7

4,0

8,3

 

Примітки:

Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:

* у І молодших групах інтегрується у заняття освітнього напряму «Мовлення дитини»;

* у II молодших групах вводиться як окреме заняття за рахунок кількості занять освітнього напряму «Мовлення дитини»;

* у середніх та старших групах як окреме заняття за рахунок кількості занять освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва».

     Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-ий, 5-ий, 6-ий р.ж.).

     Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р.ж.) групах.

     Заняття гуртків у групах з довготривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.

     Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено педагогічною радою                                   Затверджую Директором

закладу дошкільної освіти                                          закладу дошкільної освіти                                         (ясла-садок) с. Лапаївка                                              (ясла-садок) с. Лапаївка

                                                                                        _____________ Ольга Мота

 

                     

 

Освітні програми, що реалізуються у закладі освіти

та перелік освітніх компонентів,

що передбачені відповідною освітньою програмою

 

 

 

                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                    директор закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) «Світлячок»

с. Лапаївка

Зимноводівської ОТГ

____________О. С. Мота

    

Освітня програма

  Закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) «Світлячок» с. Лапаївка

Зимноводівської ОТГ

на 2020/2021 навчальний рік

 

Схвалено

педагогічною радою

закладу дошкільної освіти

( ясла-садок) «Світлячок» с. Лапаївка

Зимноводівської ОТГ

протокол від 31.08.2020 №1

  

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи

Освітня діяльність в закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція),  Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2010 н.р.», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Мета функціонування  закладу дошкільної освіти(ясла-садок) с. Лапаївка  Зимноводівської сільської ради полягає у наданні дітям дошкільного віку якісної дошкільної освіти і визначеного у сучасній психолого-педагогічній науці поняття про те, що саме забезпечення емоційного благополуччя дитини в умовах сім`ї і  закладу дошкільної освіти стає запорукою її успішного розвитку, і є головним критерієм оцінки його результату. Реалізація завдань закладу полягає у забезпеченні емоційного благополуччя,  що сприяє розвитку  фізичного, психічного, соціального здоров’я  та повноцінній пізнавальній активності дитини, яка призведе до її успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи.

         Концептуальними засадами в освітній роботі з дошкільниками є:

збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;

створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);

сприяння пізнанню та “вирощуванню” дитиною цінності свого “Я” (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо) самоцінності іншого “Я”;

забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку будь якої школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;

створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.   

  Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) с. Лапаївка  зійснює освітній процес у 2020/2021 навчальному році за таким фізкультурно-оздоровчим пріоритетним напрямом.

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами. Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» Т.О.Піроженко. Метою освітньої програми є реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 (7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі. Завдання програми полягає у формуванні мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу. Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», « Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців. Освітньо-виховна робота здійснюється для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Освітньо-виховна робота в інклюзивній групі здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей. Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - у групі раннього віку – не більше 10 хвилин;

     - у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин. 

У закладі створено середовище адаптоване до потреб дітей з особливими освітніми потребами. Наповнюваність інклюзивної групи становить 15 осіб, з них 1-3 дитини з особливими освітніми потребами (ООП), у тому числі з інвалідністю, за рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). Перебувати в інклюзивній групі діти з ООП  можуть у віці до 7(8) років. Освітній процес з цією категорією дітей відбувається за індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та адаптується до можливостей дитини (за необхідністю).Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньо-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами:

у молодших групах:

з художньо-продуктивної діяльності  - 1 заняття на тиждень,

по ознайомленню  з природним довкіллям - 2 заняття на тиждень,

у середніх групах:

з художньо-продуктивної  діяльності  - 2 заняття на тиждень,

  з фізичного розвитку  - 1 заняття на тиждень,

у старших групах:

з художньо-продуктивної діяльності - 1 заняття на тиждень

по ознайомленню  з природним довкіллям - 2 заняття на тиждень.

 Робота в гуртках за інтересами дітей у ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.  Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи. Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2021 року, оздоровчий період триває з 1 червня  2021 року по 31 серпня  2021 року. Планування роботи під час оздоровчого періоду здійснюється відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (Листа МОНмолодьспорту від 28.05.2012 №1/9-413).

Тривалість канікул:

літні-  з 1 червня по  30 серпня, 90 календарних днів,

осінні- з 28 жовтня по 01 листопада, 5 календарних днів,

зимові - з 01 січня по 10 січня, 10 календарних днів,

весняні – з 01 квітня по 10 квітня, 10 календарних днів.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.    

Перелік навчальних програм

Інваріантна складова

Назва

Автор

 

Рік видання

 

Основні програми

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л.

2017

Освітня програма для дітей старшого  дошкільного віку «Впевнений старт»

Гавриш Н.В.

Піроженко Т.О

Хартман О.Ю.

Шевчук А.С.

Рогозянский О.С..

2017

Парціальні освітні програми

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»

Єфименко М.М.

2019

Парціальна програма з театралізованої діяльності  «Казка на долонці»

Тарасова О.С.

Остапенко А.С.

2015

Парціальна програма з

музичної діяльності «Музично-поетичний фольклор у  національно- патріотичному вихованні дошкільників»

Грабарєва О.А.,

 

2018

Парціальна програма національно- патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»,

Каплуновська О.М.,         .Кичата І.І.,

Палець Ю.М.

2016

STREAM-освіта, або Стежинки у

Всесвіт: альтернативна програма

формування культури  інженерного

мислення в дошкільників

Крутій К.Л.

2018

 

Парціальна програма з

образотворчого мистетцтва

«Чарівні майстри-пензлі та

фломастери»

Христоєва О.В.

Кугуєнко Н.Ф.

2015

 

Парціальна програма з

експериментально-

дослідницької діяльності

«Спостерігаємо, вивчаємо,

досліджуємо…»

Коник В.В.

Верещака О.І.

2016