ЗДО с. Лапаївка








Визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.11.2015  № 1/9-535

                                                                                                                       Департаментам (управлінням)
                                                                                                                       освіти і науки (молоді та спорту)
                                                                                                                       обласних, Київської міської
                                                                                                                       державних адміністрацій

                                                                                                                       Інститутам післядипломної
                                                                                                                       педагогічної освіти

                                                                                                                       Дошкільним навчальним закладам

 

 

Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

Міністерством освіти і науки України, на виконання статті 22 Закону України "Про дошкільну освіту" про обов'язкове виконання дошкільними навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типів і форми власності державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та з метою моніторингу якості освітнього процесу, створено робочу групу для розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини, до складу якої увійшли науковці, методисти, практики (наказ від 03.11.2014 № 1255 "Про утворення робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування").

Робочою групою проведено відповідну роботу та взято кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г.В.

Просимо довести до відома працівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти, керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів методичні рекомендації щодо використання в роботі кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини та інструментарій її практичного застосування, що додаються.

Електронний варіант кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України в розділі "Дошкільна освіта" за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html.

Заступник Міністра                                                                                                 П. Хобзей

 

 

 

Додаток
до листа МОН України
06.11.2015  № 1/9-535

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність до наступної ланки освіти - початкової школи - і життя в сучасному соціумі. Отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і співвіднести фактично досягнуті результати із очікуваними, що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми, дає змогу кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів (за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г.В.). Крім того, такий підхід сприяє створенню оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини.

Факторами оцінювання є зміст освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, що містять сумарний кінцевий результат набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи:

• фізичний розвиток і здоров'я дитини;

• соціальний розвиток;

• природничо-екологічний розвиток;

• предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток;

• ігрова діяльність;

• сенсорно-пізнавальний розвиток;

• мовленнєвий розвиток.

Кожен фактор містить критерії, що відповідають тим видам компетенцій, яких набувають діти у межах зазначеного фактора. Оцінюють кожен критерій у балах (від 0 до 4) залежно від рівня сформованості відповідної компетенції та біологічної зрілості. Для оцінювання критеріїв використовують такі методи, як спостереження, бесіда, аналіз результатів діяльності дитини.

Невід'ємною складовою системних моніторингових досліджень є кваліметрична модель оцінювання розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку (далі - кваліметрична модель). Вона містить фактори, критерії і показники такого оцінювання.

Кваліметрія - це наука про методи кількісного оцінювання якості (від латинського "квалі" - якість та древньогрецького "метріо" - вимірювати). Сутність кваліметричного підходу полягає в тому, що будь-яке якісне явище можна розкласти на фактори та критерії, які допомагають розкрити це явище; визначити вагомість факторів, тобто їх пріоритетність, та оцінити кожний критерій в межах від 0 до 4. Чим вищий рівень розвитку того чи іншого критерію, тим вища його оцінка.

Інструкцію до кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку наведено у додатку 2.

Кваліметрична модель (додаток 3) містить:

• протокол оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку (далі - Протокол);

• кваліметричну модель оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку (далі - Програма);

• діаграму з показниками невикористаних резервів розвитку дитини старшого дошкільного віку (далі - Діаграма);

• портрет розвитку дитини (далі - Портрет) з результатами моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку.

Кваліметрична модель передбачає проведення оцінювання на початку і в кінці навчального року. Оцінюють якісні показники за допомогою кількісних балів. При внесенні показників до програми всі розрахунки відбуваються автоматично і відображаються у Діаграмі та Портреті.

При проведенні експертизи вихователі заповнюють Протокол, у якому в балах оцінюють компетенції дітей, орієнтуючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти (знає, обізнана, розуміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює).

Орієнтовні показники оцінювання критеріїв:

4 бали - компетенція сформована в повній мірі;

3 бали - компетенція сформована в достатній мірі;

2 бали - компетенція сформована посередньо;

1 бал - компетенція сформована мінімально;

0 балів - компетенція не сформована.

Аналізуючи оцінки, представлені в моделі, можна одразу зробити висновок, які складові потребують доопрацювання. Так, аналізуючи за кожним критерієм, чітко простежуються слабкі сторони, конкретні напрямки, над якими педагог має попрацювати, щоб підвищити якість своєї роботи над розвитком компетенції кожної дитини.

Подібне оцінювання може проводити як сам педагог, так і вихователь-методист дошкільного навчального закладу.

Для ефективного планування роботи з дітьми в старшій групі рекомендується проводити оцінювання розвитку дітей на початку навчального року у вересні - жовтні (1-ше оцінювання). За результатами оцінювання доречно внести корективи в план роботи, аби приділити належну увагу тим компетенціям, які у дітей недостатньо сформовані.

За результатами першого оцінювання керівник закладу освіти не повинен приймати жодних управлінських рішень, оскільки воно проводиться виключно для корекції освітньої діяльності вихователя.

Друге оцінювання розвитку дітей доцільно проводити у квітні - травні (2-ге оцінювання) і за його результатами визначати сумарний кінцевий показник рівня розвиненості та вихованості дитини старшого дошкільного віку. При цьому Діаграма дасть змогу з'ясувати невикористані резерви розвитку дитини.

Ці та інші матеріали моніторингу можуть бути використані для забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

Звертаємо увагу, що використання кваліметричної моделі оцінки розвитку дитини старшого дошкільного віку можливе лише за наявності комп'ютера та за бажанням педагогічного колективу закладу.

Комп'ютерну програму оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html. Щоб скористатися нею, її слід скопіювати на комп'ютер. Відтак потрібно ознайомитися з інструкцією, у якій описано порядок роботи з кваліметричною моделлю.

 

Визначення рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку ЗДО с. Лапаївка

за допомогою кваліметричної моделі

за 2022 - 2023 н.р.

(зведена таблиця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

 

 

 

 

ЗДО

с. Лапаївка Зимноводівської сільської ради

Вихованці

старшої групи №1

Оцінювання:

 

1-е оцінювання

2-е оцінювання

 

 

(необхідне підкреслити)

 

 

 

 

 

 

Фактор

Критерій

Бали оцінювання

І. Фізичний розвиток й здоров’я дитини

1. Біологічна зрілість (вага, зріст)

4

2. Здоров’ябережувальна компетенція

3

3. Особистісно-оцінна компетенція

3

ІІ. Соціальний розвиток

4. Родинно-побутова компетенція

3

5. Соціально-комунікативна компетенція

4

ІІІ. Природничо-екологічний розвиток

6. Природничо-екологічна компетенція 

3

IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

7. Предметно-практична компетенція

3

8. Художньо-продуктивна компетенція

4

V. Ігрова діяльність

9. Ігрова компетенція

4

VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток

10. Сенсорно-пізнавальна компетенція 

3

11. Математична компетенція

4

VII.  Мовленнєвий розвиток 

12.Комунікативна компетенція

3

13. Мовленнєва компетенція

4

 

 

 

 

 

Педагоги::

_______________________

 

 

(підпис)

Л.Ф. Рига

 

_______________________

 

 

(підпис)

О. Й. Калужняк

 

_______________________

 

 

(підпис)

Г.С. Будинчук

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання:

Дата:

4 бали  - компетенція сформована в повній мірі;

 

3 бали  - компетенція сформована в достатній мірі;

жовтень

2 бали  - компетенція сформована посередньо;

 

 

1 бал    - компетенція сформована мінімально;

2022 рік

0 балів - компетенція не сформована.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

 

 

 

 

ЗДО

с. Лапаївка Зимноводівської сільської ради

Вихованці

старшої групи №2

Оцінювання:

 

1-е оцінювання

2-е оцінювання

 

 

(необхідне підкреслити)

 

 

 

 

 

 

Фактор

Критерій

Бали оцінювання

І. Фізичний розвиток й здоров’я дитини

1. Біологічна зрілість (вага, зріст)

2

2. Здоров’ябережувальна компетенція

3

3. Особистісно-оцінна компетенція

3

ІІ. Соціальний розвиток

4. Родинно-побутова компетенція

3

5. Соціально-комунікативна компетенція

2

ІІІ. Природничо-екологічний розвиток

6. Природничо-екологічна компетенція 

3

IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

7. Предметно-практична компетенція

2

8. Художньо-продуктивна компетенція

3

V. Ігрова діяльність

9. Ігрова компетенція

3

VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток

10. Сенсорно-пізнавальна компетенція 

2

11. Математична компетенція

2

VII.  Мовленнєвий розвиток 

12.Комунікативна компетенція

3

13. Мовленнєва компетенція

2

 

 

 

 

 

Педагоги::

_______________________

 

 

(підпис)

О.С. Крукиницька

 

_______________________

 

 

(підпис)

Н.І. Шкап’як

 

_______________________

 

 

(підпис)

Г.С. Будинчук

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання:

Дата:

4 бали  - компетенція сформована в повній мірі;

 

3 бали  - компетенція сформована в достатній мірі;

жовтень

2 бали  - компетенція сформована посередньо;

 

 

1 бал    - компетенція сформована мінімально;

2022 рік

0 балів - компетенція не сформована.

 

 

 

 


 

Визначення рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку ЗДО с. Лапаївка

 за допомогою кваліметричної моделі 

за 2021 - 2022 н.р.

 

                                                                                    (зведена таблиця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку ЗДО с. Лапаївка

 за допомогою кваліметричної моделі 

за 2020 - 2021 н.р.

 

                                                                                    (зведена таблиця)

 

 

 

 

Протокол

оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

         

ЗДО

с. Лапаївка Зимноводівської сільської ради

Вихованці

старшої групи №1

Оцінювання:

 

1-е оцінювання

2-е оцінювання

   

(необхідне підкреслити)

 
         

Фактор

Критерій

Бали оцінювання

І. Фізичний розвиток й здоров’я дитини

1. Біологічна зрілість (вага, зріст)

3

2. Здоров’ябережувальна компетенція

3

3. Особистісно-оцінна компетенція

2

ІІ. Соціальний розвиток

4. Родинно-побутова компетенція

2

5. Соціально-комунікативна компетенція

3

ІІІ. Природничо-екологічний розвиток

6. Природничо-екологічна компетенція 

2

IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

7. Предметно-практична компетенція

3

8. Художньо-продуктивна компетенція

3

V. Ігрова діяльність

9. Ігрова компетенція

2

VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток

10. Сенсорно-пізнавальна компетенція 

2

11. Математична компетенція

3

VII.  Мовленнєвий розвиток 

12.Комунікативна компетенція

2

13. Мовленнєва компетенція

3

         

Педагоги::

_______________________

 
 

(підпис)

О.І. Сидор

 

_______________________

 
 

(підпис)

О.І. Цап'як

 

_______________________

 
 

(підпис)

Г.С. Будинчук

         

Критерії оцінювання:

Дата:

4 бали  - компетенція сформована в повній мірі;

 

3 бали  - компетенція сформована в достатній мірі;

жовтень

2 бали  - компетенція сформована посередньо;

 

 

1 бал    - компетенція сформована мінімально;

2020 рік

0 балів - компетенція не сформована.

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

         

ЗДО

с. Лапаївка Зимноводівської сільської ради

Вихованці

старшої групи №2

Оцінювання:

 

1-е оцінювання

2-е оцінювання

   

(необхідне підкреслити)

 
         

Фактор

Критерій

Бали оцінювання

І. Фізичний розвиток й здоров’я дитини

1. Біологічна зрілість (вага, зріст)

2

2. Здоров’ябережувальна компетенція

3

3. Особистісно-оцінна компетенція

3

ІІ. Соціальний розвиток

4. Родинно-побутова компетенція

3

5. Соціально-комунікативна компетенція

2

ІІІ. Природничо-екологічний розвиток

6. Природничо-екологічна компетенція 

3

IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

7. Предметно-практична компетенція

2

8. Художньо-продуктивна компетенція

3

V. Ігрова діяльність

9. Ігрова компетенція

3

VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток

10. Сенсорно-пізнавальна компетенція 

2

11. Математична компетенція

2

VII.  Мовленнєвий розвиток 

12.Комунікативна компетенція

3

13. Мовленнєва компетенція

2

         

Педагоги::

_______________________

 
 

(підпис)

М.М. Максимович

 

_______________________

 
 

(підпис)

О.І. Цап'як

 

_______________________

 
 

(підпис)

Г.С. Будинчук

         

Критерії оцінювання:

Дата:

4 бали  - компетенція сформована в повній мірі;

 

3 бали  - компетенція сформована в достатній мірі;

жовтень

2 бали  - компетенція сформована посередньо;

 

 

1 бал    - компетенція сформована мінімально;

2020 рік

0 балів - компетенція не сформована.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

         

ЗДО

с. Лапаївка Зимноводівської сільської ради

Вихованці

старшої групи №1

Оцінювання:

 

1-е оцінювання

2-е оцінювання

   

(необхідне підкреслити)

 
         

Фактор

Критерій

Бали оцінювання

І. Фізичний розвиток й здоров’я дитини

1. Біологічна зрілість (вага, зріст)

4

2. Здоров’ябережувальна компетенція

3

3. Особистісно-оцінна компетенція

3

ІІ. Соціальний розвиток

4. Родинно-побутова компетенція

3

5. Соціально-комунікативна компетенція

4

ІІІ. Природничо-екологічний розвиток

6. Природничо-екологічна компетенція 

3

IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

7. Предметно-практична компетенція

3

8. Художньо-продуктивна компетенція

4

V. Ігрова діяльність

9. Ігрова компетенція

4

VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток

10. Сенсорно-пізнавальна компетенція 

3

11. Математична компетенція

4

VII.  Мовленнєвий розвиток 

12.Комунікативна компетенція

3

13. Мовленнєва компетенція

4

         

Педагоги::

_______________________

 
 

(підпис)

О.І. Сидор

 

_______________________

 
 

(підпис)

О.І. Цап'як

 

_______________________

 
 

(підпис)

Г.С. Будинчук

         

Критерії оцінювання:

Дата:

4 бали  - компетенція сформована в повній мірі;

 

3 бали  - компетенція сформована в достатній мірі;

травень

2 бали  - компетенція сформована посередньо;

 

 

1 бал    - компетенція сформована мінімально;

2021 рік

0 балів - компетенція не сформована.

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

         

ЗДО

с. Лапаївка Зимноводівської сільської ради

Вихованці

старшої групи №2

Оцінювання:

 

1-е оцінювання

2-е оцінювання

   

(необхідне підкреслити)

 
         

Фактор

Критерій

Бали оцінювання

І. Фізичний розвиток й здоров’я дитини

1. Біологічна зрілість (вага, зріст)

3

2. Здоров’ябережувальна компетенція

3

3. Особистісно-оцінна компетенція

3

ІІ. Соціальний розвиток

4. Родинно-побутова компетенція

4

5. Соціально-комунікативна компетенція

3

ІІІ. Природничо-екологічний розвиток

6. Природничо-екологічна компетенція 

4

IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток

7. Предметно-практична компетенція

3

8. Художньо-продуктивна компетенція

3

V. Ігрова діяльність

9. Ігрова компетенція

3

VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток

10. Сенсорно-пізнавальна компетенція 

4

11. Математична компетенція

3

VII.  Мовленнєвий розвиток 

12.Комунікативна компетенція

3

13. Мовленнєва компетенція

3

         

Педагоги::

_______________________

 
 

(підпис)

М.М. Максимович

 

_______________________

 
 

(підпис)

О.І. Цап'як

 

_______________________

 
 

(підпис)

Г.С. Будинчук

         

Критерії оцінювання:

Дата:

4 бали  - компетенція сформована в повній мірі;

 

3 бали  - компетенція сформована в достатній мірі;

травень

2 бали  - компетенція сформована посередньо;

 

 

1 бал    - компетенція сформована мінімально;

2021 рік

0 балів - компетенція не сформована.